Županijski glasnik - 11/20

"Županijski glasnik" broj 11/20., Osijek, 18. rujna 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

361. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

362. Izmjene Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

363. Izmjene Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije

364. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji Miholjac

365. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Magadenovac

366. Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2020./2021.

367. Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini

368. Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine

369. Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

370. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o provedbi projekta izgradnje Gospodarskog centra u Osijeku

371. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste radi pristupa Zgradi 1. Gospodarskog centra u Osijeku

372. Zaključak povodom razmatranja Izmjena Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

373. Zaključak o davanju suglasnosti Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja imovine u okviru projekata Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

374. Zaključak o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja imovine u okviru projekata Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva

375. Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u škole na području Osječko baranjske županije

376. Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo i Zavod za javno zdravstvo Osječko- baranjske županije

377. Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u izgradnju putničkog pristaništa Aljmaš Javnoj ustanovi Lučka uprava Vukovar

378. Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u dječja igrališta jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije

379. Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u športske terene jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije

380. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Televizije Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine Vile Szinicz u Osijeku kao kulturnog dobra

381. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2020. godine

382. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine

 

AKTI ŽUPANA

383. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije

384. Izmjene i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

385. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/161 - "Čeminac" i imenovanju njegovih članova

386. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/162 - "Beli Manastir" i imenovanju njegovih članova

387. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/164 - "Branjin Vrh" i imenovanju njegovih članova

388. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo

389. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Gradskoj knjižnici i čitaonici Đakovo

390. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Josipu Čes, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

391. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Sandri Petrović Čes, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

392. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

393. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Top