Županijski glasnik - 15/19

"Županijski glasnik" broj 15/19., Osijek, 16. prosinca 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

536. Proračun Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

537. Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

538. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Osječko-baranjske županije

539. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

540. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

541. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

542. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini

543. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

544. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

545. Odluka o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Osječko-baranjske županije

546. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Osječko-baranjske županije

547. Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

548. Program javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

549. Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

550. Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

551. Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

552. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

553. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

554. Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2020. godinu

555. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine

556. Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

557. Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

558. Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

559. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2020. godini

560. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini

561. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2020. godini

562. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

563. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

564. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

565. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

566. Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

567. Zaključak povodom razmatranja Programskog i financijskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2018. godinu

568. Zaključak povodom razmatranja Programskog i financijskog plana Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2020. godinu

569. Zaključak povodom razmatranja Plana pokrića manjka nastalog u 2018. godini kroz poslovanje u razdoblju 2019. - 2022. godine

570. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije

571. Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

572. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

573. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

574. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

575. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije

576. Zaključak o prihvaćanju Informacije o projektu Pripremna dokumentacija strateškog projekta revitalizacije brownfield područja OLT Osijek

577. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini

578. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

579. Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi projekta "Školski obrok za sve"

580. Zaključak povodom razmatranja Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi mjere ''Školska shema 2019/2020''

581. Zaključak o prihvaćanju Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u prijavi projektnih prijedloga Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek - Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

582. Zaključak o prihvaćanju Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u prijavi projektnih prijedloga Elektrotehničke i prometne škole Osijek - Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva

583. Zaključak o davanju suglasnosti mr. sc. Slađani Gaić, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

584. Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim školama s područja Osječko-baranjske županije

 

AKTI ŽUPANA

585. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu imovine i obveza u Osječko-baranjskoj županiji

586. Izmjena i dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini

587. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zoranu Petričeviću, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

588. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu skrb dr. Špiranović za medicinu rada i športa za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada

589. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ivani Šimić, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Đakova

590. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Branki Kukić, dr. med. spec. opće medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

591. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek

592. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području Osječko-baranjske županije

593. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

594. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/131 - "Silaš"

595. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/153 - "Bolman"

596. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/135 - "Aljmaš"

597. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/158 - "Kneževi Vinogradi"

598. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/165 - "Popovac"

599. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/162 - "Beli Manastir"

600. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/129 - "Ernestinovo"

601. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/164 - "Branjin Vrh"

602. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/167 - "Duboševica"

603. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/169 - "Topolje"

604. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/152 - "Baranjsko Petrovo Selo"

605. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/166 - "Branjina"

606. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/134 - "Sarvaš"

607. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/168 - "Batina"

608. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/130 - "Laslovo"

609. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/155 - "Darda"

610. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/163 - "Luč"

611. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/161 - "Čeminac"

612. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/133 - "Tenja"

613. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/137 - "Erdut"

614. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/154 - "Jagodnjak"

615. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/160 - "Karanac"

616. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/157 - "Lug"

617. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/170 - "Grabovac"

618. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za odabir projektnih ideja "Pametna sela" na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

619. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za provedbu projekta ,"ZAŽELI pomoć u kući," - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada

Top