Županijski glasnik - 14/19

"Županijski glasnik" broj 14/19., Osijek, 29. studenoga 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

504. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

505. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

506. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini

507. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko–baranjske županije u 2019. godini

508. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

509. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

510. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

511. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

512. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

513. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

514. Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

515. Zaključak povodom razmatranja Izmjena Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

516. Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2019. godini

517. Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini

518. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2019. godini

519. Odluka o sklapanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave

520. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata

521. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima

522. Odluka o dodjeli nagrada za izradu projektnih ideja "Pametna sela" na području Osječko-baranjske županije

523. Rješenje o uplati dobiti Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije iskazane po završnom računu za 2018. godinu u Proračun Osječko-baranjske županije

524. Rješenje o odobrenju financijske pomoći za financiranje dijela troškova specijalističkog usavršavanja Domu zdravlja Osijek u 2019. godini

525. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

526. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Našice Marini Kajić, dr. med.

527. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Našice Juraju Pavliću, dr. med.

528. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Našice Mihovilu Kozini, dr. med. dent.

529. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Našice Stjepanu Bandalu, dr. med. dent.

530. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Našice Željki Benić, dr. med. spec. pedijatrije

531. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Našice Mariji Haj Barakat, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije

532. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Osječko-baranjske županije u 2020. godini

533. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2019. godine

 

AKTI ŽUPANA

534. Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

535. Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Top