Županijski glasnik - 13/19

"Županijski glasnik" broj 13/19., Osijek, 20. studenoga 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

488. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i postupku za subvencioniranje kamata na stambene kredite u projektu "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

489. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zoranu Dragašu, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Čepin

490. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Matei Penavić Dragaš, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Čepin

491. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Lidiji Prlić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

492. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mirjani Jakobović, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

493. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Bojanom Petrov-Križanović, dr. med. spec. pedijatrije

494. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

495. Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Željka Franjić"

496. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

497. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VIII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"

498. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o nastavku provedbe projekta "Centarizvrsnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva"

499. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu mjere ''Školska shema 2019/2020'' i imenovanju njegovih članova

500. Rješenje o imenovanju internih auditora Osječko-baranjske županije prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015


AKTI RADNIH TIJELA

501. Poslovnik Skupštine Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

502. Odluka o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)


AKT UREDA DRŽAVNE UPRAVE

503. Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

Top