Županijski glasnik - 10/19

"Županijski glasnik" broj 10/19., Osijek, 16. rujna 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

383. Odluka o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Našice

384. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

385. Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

386. Odluka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Osječko-baranjske županije, Republika Hrvatska i pokrajine Sečuan, Narodna Republika Kina o uspostavljanju prijateljstva i suradnje

387. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

388. Odluka o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata

389. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

390. Izmjene i dopune Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2019. - 2022. godine

391. Zaključak o problematici izgradnje Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

392. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

393. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

-      Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadomRepublike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

394. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2018. godini

395. Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi ad hoc unutarnje revizije u 2019. godini "Unutarnja revizija poslovanja ustanove u kulturi - HNK u Osijeku"

396. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini

397. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini

398. Zaključak o prihvaćanju Informacije o projektu "Studijsko tehnička dokumentacija geotermalnog potencijala Osječko-baranjske županije" (K.K.10.1.3.05.0003)

399. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Željka Stjepanovića iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

400. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2019. godine

401. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

402. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

 
AKTI ŽUPANA

403. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije

404. Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini

405. Rješenje o osnivanju Organizacijskog odbora Osječko-baranjske županije za pripremu manifestacije "Dani hrvatskog turizma 2019. godine" i imenovanju njegovih članova

406. Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjel za imovinsko-pravne i opće poslove Osječko-baranjske županije

407. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

408. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Matija Gubec", Čeminac

409. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Josipu Prpiću, univ. mag. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

410. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Karolini Miklić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

411. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ljiljani Ismić, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

412. Zaključak o davanju suglasnosti na prijenos investicijskih prava za izgradnju Crpne stanice Šarkanj na Hrvatske vode

413. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dubravki Margaretić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

414. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Nadom Blažević-Gaćeša, dr. med. dent

415. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

416. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

417. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

418. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

Top