Županijski glasnik - 06/19

"Županijski glasnik" broj 6/19., Osijek, 29. svibnja 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

139. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

140. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

141. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

142. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

143. Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

144. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

145. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

146. Zaključak povodom razmatranja Izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

147. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini

148. Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2019. godini

149. Odluka o davanju koncesije za distribuciju plina na području Općine Erdut

150. Odluka o izmjenama Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij

151. Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja ''Poduzetništvo mladih, žena i početnika'' Hrvatske banke za obnovu i razvitak

152. Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja ''Investicije privatnog sektora'' Hrvatske banke za obnovu i razvitak

153. Odluka o dopuni Odluke o potporama za poticanje razvoju poduzetništva na području Osječko-baranjske županije

154. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za donošenje Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020. – 2024. godine za područje Osječko-baranjske županije

155. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

156. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova

157. Rješenje o izmjeni i dopunama Rješenja o osnivanju Županijskog komasacijskog povjerenstva za područje Osječko-baranjske županije, imenovanju članova i njihovih zamjenika

 
AKTI ŽUPANA

158. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

159. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za upravu i pravna pitanja

160. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

161. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju

162. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za potpore za izradu dokumentacije za provedbu Programa ruralnog razvoja

163. Rješenje o razrješenju članova Tima za kvalitetu ISO 9001:2015 Osječko-baranjske županije

164. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području Osječko-baranjske županije

165. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za provedbu projekta I. gimnazija Osijek

166. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za provedbu projekta izgradnje sajamskog prostora u Osijeku

167. Zaključak o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Čepin

168. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom Jadrankom Belaj, dr. med. spec. obiteljske medicine

169. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Metus"

 

Top