Županijski glasnik - 04/19

"Županijski glasnik" broj 4/19., Osijek, 5. travnja 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

60. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

61. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije

62. Odluka o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

63. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

64. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini

65. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

66. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

67. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini

68. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2019. godini

69. Program provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

70. Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

71. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

72. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Anele Prdić iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

73. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za autizam, Osijek


AKTI ŽUPANA

74. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Osječko-baranjskoj županiji

75. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za subvencioniranje kamata na stambene kredite u projektu "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

76. Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Osječko-baranjskoj županiji

77. Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

78. Godišnji plan energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

79. Izmjene i dopune Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini

80. Izvješće o provedenoj Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine

81. Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Bojanom Cigić, dr. med. spec. obiteljske medicine

82. Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Brankom Marđetko, dr. med.

83. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Branki Kukić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

84. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu donacija za sakralne objekte na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

85. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog poziva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

86. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za izradu i izmjenu prostornih planova na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i imenovanju njegovih članova

87. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u komunalnu, društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i imenovanju njegovih članova

88. Rješenje o imenovanju voditelja i članova Tima za provedbu projekta "ZAŽELI pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada

89. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju

90. Rješenje o imenovanju odgovorne osobe za video nadzor u Osječko-baranjskoj županiji

91. Rješenje o visini koncesijske naknade Bojani Cigić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) medicine na osnovi koncesije

92. Rješenje o visini koncesijske naknade Branki Marđetko, dr. med. za obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) medicine na osnovi koncesije

93. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Ocjenjivačkog suda za odabir idejnog arhitektonskog - urbanističkog rješenja Gospodarskog centra u Osijeku

94. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za prosvjetu

95. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

96. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje Strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

97. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

98. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za provedbu projekta "Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ" i imenovanju njegovih članova

99. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice

100. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice

101. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

102. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

103. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

 

 

 

 

 

Top