Županijski glasnik - 02/19

"Županijski glasnik" broj 2/19., Osijek, 28. veljače 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

24. Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Valpovo

25. Odluka o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

26. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Skupštini Osječko-baranjske županije u 2019. godini

27. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji

28. Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

29. Program sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2019. - 2022. godine

30. Zaključak o pokretanju projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

31. Zaključak o donošenju Plana zdravstvene zaštite Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2019. do 2024. godine
- Plan zdravstvene zaštite Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2019. do 2024. godine

32. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika

33. Rješenje o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika

34. Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

35. Rješenje o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

36. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za priznanja Osječko-baranjske županije

37. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja

AKTI ŽUPANA

38. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske županije

39. Rješenje o osnivanju Ocjenjivačkog suda za odabir idejnog arhitektonskog - urbanističkog rješenja Gospodarskog centra u Osijeku i imenovanju njegovih članova

40. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

41. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

OSTALO

42. Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

 

Top