Županijski glasnik - 01/19

"Županijski glasnik" broj 1/19., Osijek, 11. veljače 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKT SKUPŠTINE

1. Odluka o promjeni naziva i djelatnosti Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek

AKTI ŽUPANA

2. Plan prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

3. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za stručno vrednovanje investicijskih projekata i imenovanju njegovih članova

4. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora u vatrogastvu za 2019. godinu i imenovanju njegovih članova

5. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu mjere ''Školska shema'' i imenovanju njegovih članova

6. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta ''Vrijeme je za školski obrok 2'' i imenovanju njegovih članova

7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za financije

8. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

9. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VIII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

10. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VIII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

11. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

12. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

13. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

14. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

15. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

16. Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

17. Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

18. Financijski plan Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

19. Financijski plan Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

20. Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

21. Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

OSTALO

22. II. Aneks Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018. godini

23. Ugovor o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2019. godini

Top