Županijski glasnik - 15/13

"Županijski glasnik" broj 15/13., Osijek, 24. prosinca 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

 501.    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine

502.    Proračun Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

503.    Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

504.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. godini

505.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

506.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

507.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

508.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2013. godini

509.    Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske
županije 2011.-2013.


510.    Program javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

511.    Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

512.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini

513.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini

514.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

515.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

516.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

517.    Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

518.    Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

519.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

520.    Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

521.    Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

522.    Zaključak o nastavku provedbe projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske županije

Top