Županijski glasnik - 13/13

"Županijski glasnik" broj 13/13., Osijek, 4. prosinca 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

453.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

454.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

455.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini

456.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini

457.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

458.    Odluka o izmjeni Odluke o financiranju pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

459.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

460.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

461.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

462.    Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

463.    Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2013. godini

464.    Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2013. godini

465.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

466.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

467.    Zaključak o donošenju Izmjena i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

468.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
 

Top