Županijski glasnik - 08/13

"Županijski glasnik" broj  8/13., Osijek, 14. kolovoza 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

385.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

386.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

387.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

388.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Osječko-baranjske županije

389.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini

390.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2012. godini

391.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2013. godine

392.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2013. godine

393.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2013. godine
 

Top