Županijski glasnik - 04/13

"Županijski glasnik" broj  4/13., Osijek,  11. travnja 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

221.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

222.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

223.    Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini

224.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini

225.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

226.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

227.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

228.    Odluka o izmjeni Odluke o Zavodu za informatiku Osijek

229.    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije

230.    Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

231.    Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

232.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2013. godini

233.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2013. godini

234.    Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

235.    Rješenje o prijenosu opreme u vlasništvo Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

236.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije

237.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije

238.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije

239.    Rješenje o razrješenju i izboru člana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije

240.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

241.    Zaključak povodom razmatranja Izmjena Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

242.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2012. godini na području Osječko-baranjske županije

243.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije

244.    Zaključak povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija za 2013./2014. školsku godinu

245.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2012. godini

246.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

247.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

248.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

249.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

250.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

251.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

252.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2012. godinu

253.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Galerije likovnih umjetnosti, Osijek u 2012. godini

254.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o realizaciji Programa rada i Financijskog izvješća Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2012. godinu

255.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2012. godinu

256.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2012. godini

257.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

258.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije od 2006. - 2012. godine

259.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini

260.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini

261.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2012. godini

262.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Ljekarne Osijek

263.    Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na stjecanje nekretnine u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Beli Manastir

264.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2013. godine


AKTI ŽUPANA

265.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije

266.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zlatku Šveru za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Osijeka

267.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog sa Željkom Maravićem, dr.med.spec. obiteljske medicine

268.    Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Valpova

269.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Belona" za područje Općine Čepin

270.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Belona" za područje Općine Erdut


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA
NACIONALNIH MANJINA


271.    Izvještaj o prihodima i rashodima u 2012. godini Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

Top