Županijski glasnik - 02/14

"Županijski glasnik" broj 2/14., Osijek, 24. ožujka 2014.


S A D R Ž A J

AKTI SKUPŠTINE

51.    Odluka o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

52.    Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2014. godini

53.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

54.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

55.    Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima

56.    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

57.    Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske županije

58.    Dopune i izmjena Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2011. - 2015. godina

59.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini

60.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini

61.    Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske županije

62.    Rješenje o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije

63.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije

64.    Rješenje o razrješenju i imenovanju pomoćnika za zaštitu od epidemija i sanitarnih opasnosti u Zapovjedništvu civilne zaštite Osječko-baranjske županije

65.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije

66.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 11. lipnja do 31. prosinca 2013. godine

67.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

68.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2013. godini na području Osječko-baranjske županije

69.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

70.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. za 2013. godinu

71.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije

72.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini i o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

73.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

74.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o postupanju po podnescima vezanim uz poslovanje Cestinga d.o.o. Osijek

75.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

76.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

77.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2013. godini

78.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda za informatiku Osijek

79.    Zaključak o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osijek i Ljekarni Osijek za prodaju nekretnine u Vladislavcima

80.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2013. godine

81.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2013. godine

82.    Zaključak o pristupanju udruzi Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

83.    Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Osječko-baranjsku županiju

AKTI ŽUPANA

84.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva Osječko-baranjske županije

85.    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

86.    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravne i pravne poslove Osječko-baranjske županije

87.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu projekta "Studentski krediti"

88.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu projekta "Studentski krediti"

89.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

90.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za nacionalne manjine

91.    Rješenje o imenovanju voditelja i članova Tima za palijativnu skrb Osječko-baranjske županije

92.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice

93.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

94.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Laslovo, Laslovo

95.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac

96.    Rješenje o osnivanju Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

97.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mirjani Emert za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Općine Darda

98.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

99.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek o utvrđivanju iznosa participacije za polaznike Glazbene škole za školsku godinu 2014./2015.


AKTI RADNIH TIJELA

100.    Izvješće Mandatne komisije
 

Top