Županijski glasnik - 15/15

"Županijski glasnik" broj 15/15., Osijek, 30. prosinca 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

456.    Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011. - 2013.

457.    Odluka o produljenju važenja Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015.

458.    Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u prvom tromjesečju 2016. godine

459.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u prvom tromjesečju 2016. godine

460.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u prvom tromjesečju 2016. godine

461.    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine

462.    Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije

463.    Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

464.    Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

465.    Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

466.    Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

467.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini

468.    Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

469.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Ugostiteljsko-turističku školu u Osijeku

470.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije

471.    Zaključak povodom razmatranja Izvještaja o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011. - 2013. za 2014. godinu

472.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije

473.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. godine u 2014. godini
-    Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. godine u 2014. godini

474.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije

475.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2014. godini na području Osječko-baranjske županije

476.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"

477.    Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

478.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. godini

479.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2016. godini

480.    Zaključak povodom razmatranja Programa i Financijskog plana Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2016. godinu

481.    Zaključak o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

482.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. godini

483.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2014./2015.

484.    Zaključak o prihvaćanju Informacije o projektu UP.03.2.1.01.0019 "Učimo zajedno 2"

485.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječko-baranjske županije

486.    Zaključak o prihvaćanju Informacije o uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek

487.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

488.    Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Ljekarni Osječko-baranjske županije

489.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o problematici naplate županijskih poreza u Osječko-baranjskoj županiji

490.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina A-G DINAS d.o.o. u stečaju, Beljevina u k.o. Đurđenovac


OSTALO

 491.    Sporazum o suradnji u uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek

492.    Aneks Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. godini

493.    Ugovor o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2016. godini

Top