Županijski glasnik - 03/15

"Županijski glasnik" broj 3/15., Osijek, 11. svibnja 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

58.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

59.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

60.    Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u 2015. godini

61.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

62.    Odluka o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

63.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

64.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

65.    Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

66.    Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

67.    Izmjene Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

68.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini

69.    Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini

70.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

Top