Županijski glasnik - 02/15

"Županijski glasnik" broj 2/15., Osijek, 10. ožujka 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

30.    Odluka o kriterijima za davanje suglasnosti za koncesiju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

31.    Odluka o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi"

32.    Odluka o zaštiti izvorišta "Cerić"

33.    Odluka o izmjeni Odluke o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima dužnosnika Osječko-baranjske županije

34.    Akcijski plan za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

35.    Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

36.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za gospodarska pitanja

37.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

38.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

39.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. za 2014. godinu

40.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

41.    Zaključak o pokretanju projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"

42.    Zaključak o pokretanju projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa"

43.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini i o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

44.    Zaključak povodom razmatranja Programskog i Financijskog plana Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2015. godinu

45.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. godini
-    Ugovor o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. godini


46.    Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. godine
-    Sporazum o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. godine

47.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

48.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na području Osječko-baranjske županije

49.    Zaključak o utvrđivanju Prijedloga dopune Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

50.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2014. godine

51.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2014. godine


AKTI ŽUPANA

52.    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije

53.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Bilje, Bilje

54.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Bizovac

55.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog sa Sanjom Mihaljčić, dr. med. dent.

56.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"


AKTI RADNIH TIJELA

57.    Izvješće Mandatne komisije


Top