31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 12/17

"Županijski glasnik" broj 12/17., Osijek, 5. prosinca 2017.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

639.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

640.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini

641.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

642.    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

643.    Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju informativnog glasila "Županijska kronika"

644.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije

645.    Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske županije

646.    Rješenje o imenovanju člana Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije

647.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije

648.    Zaključak povodom razmatranja Izmjena Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

649.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije

650.    Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

651.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

652.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

653.    Zaključak o pokretanju projekta izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

654.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Osijeka za dio k.č.br. 10444/1 u k.o. Osijek u korist Osječko-baranjske županije

655.    Zaključak o sufinanciranju programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đakova, općina Đurđenovac, Semeljci i Viškovci

656.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2016. godini

657.    Zaključak povodom razmatranja Plana rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2017. godinu

658.    Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt Izmjena i dopune Mreže javne zdravstvene službe

659.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Opće bolnice Našice

660.    Zaključak o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek, Osijek na potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Sve tajne pismenosti"

661.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2017. godine


AKTI ŽUPANA

662.    Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini

663.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

664.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

665.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

666.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela

667.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Gospodarsko-socijalnom vijeću u Osječko-baranjskoj županiji

668.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije za člana i zamjenika člana Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

669.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u školstvu

670.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek

671.    Rješenje o razrješenju pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

672.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

673.    Rješenje o razrješenju pročelnice Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije

674.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije

675.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

676.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Danici Janošević za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

677.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Mirtom Veselinović, dr. med. dent.

678.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Vesnom Veselinović, dr. med. dent.

679.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Josipom Prpićem, univ.mag.med.dent. specijalist parodontologije

680.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"


AKTI RADNIH TIJELA

681.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine na području Osječko-baranjske županije


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

682.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

683.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

684.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

685.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

686.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

Top