31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 11/17

"Županijski glasnik" broj 11/17., Osijek, 31. listopada 2017.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

593.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

594.    Odluka o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

595.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini

596.    Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

597.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

598.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

599.    Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

600.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

601.    Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

602.    Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2017. godini

603.    Izmjene Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2019. godine

604.    Rješenje o osnivanju Županijskog komasacijskog povjerenstva za područje Osječko-baranjske županije, imenovanju članova i njihovih zamjenika

605.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

606.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2016. godinu

607.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2017. godini

608.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2016. godini na području Osječko-baranjske županije

609.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije

610.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2016./2017. godini

611.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2016./2017.

612.    Zaključak o prihvaćanju Informacije o projektu UP.03.2.1.03.0049 "Učimo zajedno 4"

613.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječko-baranjske županije

614.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Čeminac, Čeminac

615.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2017. godine


AKTI ŽUPANA

616.    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o korištenju službenih automobila Osječko-baranjske županije

617.    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva Osječko-baranjske županije

618.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

619.    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije

620.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije

621.    Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Osječko-baranjskoj županiji

622.    Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

623.    Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda

624.    Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda

625.    Rješenje o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za upravne i pravne poslove Osječko-baranjske županije

626.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gorjani, Gorjani

627.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Brankicom Bojčić, mag. med. biochem. spec. med. biokemije

628.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zdenki Knežević za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na području Grada Đakova

629.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Katicom Majnarić-Prinčevac, dr. med.

630.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Darjom Nelken-Bestvina, dr. med. spec. obiteljske medicine

631.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Jasnom Tušek-Lončarić, dr. med. spec. obiteljske medicine

632.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Belona"

633.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Metus"

634.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IX. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald" na području Grada Našica

635.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

636.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"


AKTI RADNIH TIJELA

637.    Izvješće Mandatne komisije

638.    Zaključak o dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije


Top