Županijski glasnik - 08/17

"Županijski glasnik" broj 8/17., Osijek, 3. kolovoza 2017.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

377.    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije

378.    Odluka o izdvajanju ljekarničke jedinice Doma zdravlja Našice u Đurđenovcu i pripajanju Ljekarnama Osječko-baranjske županije

379.    Odluka o promjeni naziva i proširenju djelatnosti Opće bolnice Našice

380.    Odluka o proširenju djelatnosti Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

381.    Izmjena i dopune Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine

382.    Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2017. godini

383.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije

384.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

385.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu i znanost

386.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za priznanja Osječko-baranjske županije

387.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

388.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

389.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije

390.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije

391.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije

392.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije

393.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2016. godinu

394.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2016. godinu

395.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2016. godinu

396.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2016. godini

397.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2016. godini

398.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

399.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

400.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini

401.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini

402.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini

403.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Dodatka I. Ugovoru o sufinanciranju izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek

404.    Zaključak o davanju suglasnosti Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u okviru projekta "Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa"

405.    Zaključak o davanju suglasnosti Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u okviru projekta "Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju Muzeja likovnih umjetnosti u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa"

406.    Zaključak o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u okviru projekta PHYS-ME

407.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2017. godine

408.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2017. godine

409.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2017. godine

410.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2017. godine

411.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2017. godine

412.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva PARALELE d.o.o. u stečaju za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

413.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Kliničkog bolničkog centra Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra


AKTI ŽUPANA

414.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Đakova

415.    Rješenje o osnivanju radnih tijela

416.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela

417.    Rješenje o određivanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Skupštini Hrvatske zajednice županija

418.    Rješenje o osnivanju Tima za palijativnu skrb Osječko-baranjske županije

419.    Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Osječko-baranjske županije

420.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za financiranje ostalih programa u športu za 2017. godinu i imenovanju njegovih članova

421.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

422.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Beli Manastir

423.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek

424.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Donji Miholjac

425.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Đakovo

426.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Našice

427.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo

428.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ljekarni Osječko-baranjske županije

429.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

430.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

431.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

432.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Opće bolnice Našice

433.    Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

434.    Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

435.    Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

436.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

437.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

438.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij

439.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za potpore u poduzetništvu

440.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za provedbu projekta "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada"

441.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vesni Pajančić-Brkić za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

442.   Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na određivanje poslovne adrese Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

443.    Zaključak o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Ernestinovo

444.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"


AKTI RADNIH TIJELA

445.    Izvješće Mandatne komisije


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

446.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

Top