Županijski glasnik - 02/18

"Županijski glasnik" broj 2/18., Osijek, 12. veljače 2018.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE

28.    Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek

29.    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

30.    Odluka o izmjenama Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika Osječko-baranjske županije

31.    Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

32.    Izmjena Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije

33.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Čepin

34.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Statuta Osječko-baranjske županije

35.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine

36.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2017. godinu i o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

37.    Zaključak o donošenju Operativnog plana razvoja cikloturizma Osječko-baranjske županije

38.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

39.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o darovanju nekretnina u Bilju u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. u korist Osječko-baranjske županije i Općine Bilje

40.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

41.    Zaključak povodom razmatranja Zahtjeva Viole d.o.o. u stečaju, Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

42.    Zaključak povodom razmatranja Zahtjeva Općinskog suda u Osijeku za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Vladislavci kao kulturnog dobra

43.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2017. godine

44.    Zaključak povodom razmatranja nformacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2017. godine


AKTI ŽUPANA

45.     Plan dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini

46.    Dopuna Upute o suradnji između Osječko-baranjske županije i proračunskih/izvanproračunskih korisnika

47.    Plan prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

48.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za odobravanje potpora u vatrogastvu i imenovanju njegovih članova

49.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za izradu i ažuriranje planova razvoja jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i imenovanju njegovih članova

50.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo

51.    Rješenje o razrješenju i imenovanju  člana Školskog odbora Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

52.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji

53.    Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

54.    Zaključak o davanju suglasnosti na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petlovac

55.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Katica Milišić-Zečević"

56.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ines Baždar, dr. med. dent.

57.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Belona" na području Općine Erdut

58.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Belona" na području Grada Osijeka

59.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Belona" na području Općine Čepin

60.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Nadom Mihaljčić, dr. med. dent.

61.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

62.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Breber"

Top