31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 17/18

"Županijski glasnik" broj 17/18., Osijek, 11. prosinca 2018.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

477. Proračun Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

478. Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

479. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

480. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini

481. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

482. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

483. Program javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

484. Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

485. Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

486. Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

487. Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2019. godinu

488. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2019. godini

489. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini

490. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

491. Zaključak o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Osječko-baranjsku županiju

492. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

493. Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

494. Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

495. Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

496. Zaključak povodom razmatranja Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

497. Zaključak povodom razmatranja Programa i Financijskog plana Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2019. godinu

498. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2019. godini

499. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije

500. Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

501. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

AKTI ŽUPANA

502. Izmjene i dopune Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini

503. Izmjene i dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini

504. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata iz kreditnih programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak i imenovanju njegovih članova

505. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

506. Rješenje o visini koncesijske naknade Ani Birtić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) medicine na osnovi koncesije

507. Zaključak o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Općine Marijanci

508. Zaključak o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Grada Donjeg Miholjca

509. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Anom Birtić, dr. med. spec. obiteljske medicine

510. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Evi Mirošević, dr. med. dent. Za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

511. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mirjani Kontić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Podgorač

AKT UREDA DRŽAVNE UPRAVE

512. Plan o izmjeni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko- baranjske županije

Top